Vanhat Säännöt

MOOTTORIAJONEUVOJEN KATSASTUSMIEHET R.Y.:N

SÄÄNNÖT

Rekisterinumero  91.508

 

1 §

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet r.y., ruotsiksi Besiktningsmännen för motorfordon r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2 §

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on:

-          koota yhteistoimintaan Suomen Autokatsastus Oy:n palveluksessa olevat esimiehet;

-          edustaa ja valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja;

-          tukea ja edistää ajoneuvojen katsastustoiminnan ja siihen liittyvän tutkimuksen kehittämistä;

-          seurata ajoneuvojen katsastustoiminnan kehitystä eri maissa;

-          sekä pyrkiä muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla edistämään ajoneuvoliikenteen ja liikenneturvallisuuden kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-          tekee esityksiä ja aloitteita;

-          käy neuvotteluja;

-          antaa lausuntoja ja järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja;

-          voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa;

-          vi hankkia ja omistaa kiinteistöjä;

-          pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin;

-          ryhtyy muihinkin samantapaisiin tarkoitusperiänsä edistäviin toimenpiteisiin.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin tai muihin yhteisöihin.

 

3 §

JÄSENEHDOT

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen esimiestehtävissä toimiva henkilö, joka on Suomen Autokatsastus Oy: n palveluksessa ja jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyyttä on kirjallisesti anottava yhdistyksen johtokunnalta.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi tai joka muiden erinomaisten ansioittensa perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänivallan käyttöön nähden samat oikeudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

 

4 §

EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjaimellisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tahi suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jos yhdistyksen jäsen eroaa Suomen Autokatsastuksen Oy:n palveluksesta ja menee toisen työnantajan palvelukseen katsotaan hänet johtokunnan päätöksellä samalla eronneeksi yhdistyksestä.

Yhdistyslain mukaisesti jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta.

Ennen sääntöjen muuttamista hyväksytyt jäsenet säilyttävät jäsenyytensä edelleen.

 

5 §

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyn on suoritettava liittymismaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää vuodeksi kerrallaan.

Jokaisen varsinaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää vuodeksi kerrallaan.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaat liittymis- ja jäsenmaksun suorittamisesta.

Jäsen, joka jättää suorittamatta jäsenmaksun, menettää jäsenyytensä yhdistyksessä.

 

6 §

TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta.

 

7 §

YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

8 §

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA ÄÄNESTÄMINEN

Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta kokouksen valitsema puheenjohtaja. Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi kokouksen valitsemaa henkilöä tarkastavaa.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.

Puheenjohtajan ja johtokunnan muiden jäsenten vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Muut asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei ole tehty kannatettua ehdotusta suljetusta äänestyksestä jonkin asian ratkaisussa.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

 

9 §

VUOSIKOKOUS JA KOKOUKSEN KULKU

Yhdistyksen vuosikokous pidetään johtokunnan määräämässä paikassa ja aikana, kuitenkin viimeistään maaliskuun kuluessa. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen johtokunta voi kutsua koolle, milloin se katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle, jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Tällöin on yhdistyksen kokous kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen yhdistykselle saapumisesta lukien.

yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-          Käsitellään johtokunnan kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta;

-          käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien sen johdosta antama lausunto;

-          päätetään tilin päätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin tilien ja hallinnon tarkastus ehkä antaa aihetta;

-          päätetään johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

-          vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio;

-          määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

-          valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle;

-          valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille kaksi (2) varamiestä sekä

-          käsitellään muut johtokunnan tai jonkun jäsenen kokoukselle esittämät asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut ehdotukset on lähetettävä johtokunnalle kirjallisesti ja perusteltuina tammikuun loppuun mennessä tullakseen saman vuoden vuosikokouksessa esille.

 

10 §

JOHTOKUNTA

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja enintään neljä (4) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja jäsenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus määrätään arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Johtokunnan puheenjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi voidaan valita ainoastaan yhdistyksen varsinainen jäsen.

Johtokunnan puheenjohtajaa voidaan nimittää yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla. kutsu on toimitettava kaikille johtokunnan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, paitsi valeissa, joissa arpa ratkaisee.

 

11 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on:

-          kutsua koolle yhdistyksen kokoukset;

-          valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat;

-          laatia kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisen kalenterivuoden aikana;

-          laatia talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten;

-          tarvittaessa ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt ja vahvistaa näiden toimenhoitoon liittyvät ehdot;

-          asettaa tarpeen vaatiessa toimikuntia tai muita elimiä ja talousarvion puitteissa määrätä niille maksettavista palkkioista;

-          päättää julkaisu- ja kustannustoimintaan liittyvistä kysymyksistä;

-          päättää yhteydenpidosta ulkomaisiin järjestöihin tai muihin yhteisöihin sekä osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön;

-          huolehtia yhdistyksen kokouksen päätösten toimeenpanosta;

-          hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat.

 

12 §

YHDISTYKSEN TOIMINNANJOHTAJA

Yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävänä on:

-          pitää pöytäkirjaa yhdistyksen kokouksessa ja johtokunnan kokouksessa;

-          panna täytäntöön yhdistyksen toimielinten tekemät päätökset;

-          huolehtia yhdistyksen juoksevien asioiden hoidosta;

-          johtaa ja valvoa johtokunnan määräyksestä yhdistyksen muiden toimihenkilöiden toimintaa;

-          ryhtyä yhteistoiminnassa johtokunnan puheenjohtajan kanssa yhdistyksen toimialaan kuuluvien asioiden kehittämistä tarkoittaviin valmisteleviin toimenpiteisiin sekä

-          toimia muutenkin yhdistyksen varsinaisena toimeenpanevana henkilönä johtokunnan antamien ohjeiden mukaan.

 

13 §

TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastavat kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.

Tilien ja hallinnon tarkastusta varten tulee johtokunnan antaa tilintarkastajille yhdistyksen kokousten ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat, kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä tilinpäätös tositteineen ja muine asiakirjoineen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee suorittamansa tarkastuksen perusteella antaa johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa viimeistään yksi viikko ennen kokousta.

14 §

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan siihen valtuuttama johtokunnan jäsen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toiminnanjohtajan tai johtokunnan siihen valtuuttaman muun toimihenkilön kanssa.

 

15 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista tarkoittavan päätöksen tekemiseen yhdistyksen kokouksessa vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta tai purkamista.

Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevaa asiaa ei voida ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, ellei siitä ole kokouskutsussa erikseen mainittu.

Yhdistyksen purkauduttua on sen varat käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla ajoneuvojen katsastustoiminnan ja siihen liittyvän tutkimuksen kehittämiseen Suomessa.

 

16 §

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Näissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.